Thực Tại Tối Cao Brahman

Brahman vẫn có những tính thiết yếu là: Thực hữu (Chat), Ý thức (Chit), An lạc (Ananda).


Thực Tại Tối Cao Brahman

 

"Cái gì là thực tại đầu tiên, duy nhất, tối cao, là căn nguyên của tất cả, mà khi nhận thức được nó người ta sẽ biết được mọi cái và có thể giải thoát được linh hồn con người khỏi mọi lo âu khổ não của cuộc đời”.

Upanishad đã cho rằng:đó là "Tinh thần vũ trụ tối cao Brahman”.

Brahman là thực tại có trước nhất và là thực thể duy nhất, tuyệt đối, tối cao, vĩnh viễn, vô danh vô sắc v.v… là bản thể của tất cả, ở ngoài mọi giới hạn của thời gian và không gian…

Brahman là thực tại siêu việt khách quan, ở ngoài và ở trong con người.

Chandogya Upanishad nói: "Toàn thể vũ trụ là Brahman” và cũng nói "cái ngã tiềm ẩn trong lòng ta, đó là Brahman”.

Cả Mundak và Katha Upanishad đều xác nhận:

"Tự ngã không thể đạt được bởi học vấn, trí tuệ hay kiến thức.

Ngài có thể đạt được bởi người nào mà Ngài lựa chọn.

Đối với người ấy Tự ngã tự thể hiện bản tính của mình”.

Taittiriya Upanishad có nhắc đến lời dạy của đạo sĩ Varuna về Brahman cho con như sau:

"Cái ở đấy mọi sự vật sinh ra, cái ở đấy mọi sự vật sống được

và cái ở đấy mọi sự vật trở về sau khi chết.

Con hãy tự hiểu lấy, cái đó là Brahman”.

Như vậy, Brahman là nguyên lý siêu việt, thường tại, vô thủy vô chung, là quỹ đạo chi phối vạn vật theo một trật tự như là điều lý có sẵn. Trong khi đó, vạn vật là những thực tại hữu thủy, hữu chung, được điều lý và định hướng trong Brahman.

Brahman là một thực tại đồng nhất, vượt ngoài các ý niệm, các tổng số ý niệm;

nhưng để lý giải cho những người chưa có trình độ thực nghiệm tâm linh thì phải mượn những ý niệm.

Vì thế, Taittiriya Upanishad đã hình tượng hóa Brahman như một cái tổ chim có ba con chim nhô cái đầu ra là Viraj, Hiranya Garbha và Ishvara:

"Khi tuyệt đối được quan niệm làđộc lập, tự hữu thì gọi là Brahman.

Khi được coi làhiện thân thành vũ trụ thì gọi làHiranya garbha,

khi được coi làthượng đế sáng tạo hữu ngã thì gọi làIshvara.

Ishvara trở thành Brahman, Vishnu và Shiva khi ba chức phận của Ngài được phân biệt

Không thể miêu tả Brahamn, nhưng Mundaka Upanishad đã lấy hình tượng con nhện giăng tơ để miêu tả hành động sáng tạo và thu hồi của Brahamn như sau:

"Cũng như con nhện giăng tơ và rút tơ về, cũng như cỏ sinh trên mặt đất, cũng như lông mộc trên thân người sống, thì nơi đây trong vũ trụ, phàm cái hữu tồn là xuất tự Bất di bất dịch”.

Bất lực trong việc miêu tả Brahman, Brihad Aranyaka Upanishad dùng toàn bộ những chữ "không” để nói:

"Brahman không lớn, không nhỏ, không ngắn, không dài, không rực rỡ, không tối tăm, không mùi, không vị, không mắt, không tai, không tiếng nói, không hơi thở, không trong, không ngoài, không tiêu hủy mà cũng không bị tiêu hủy”.

Mặc dù không thể miêu tả được Brahman là gì, nhưng Brahman vẫn có những tính thiết yếu là: Thực hữu (Chat), Ý thức (Chit), An lạc (Ananda).

Brahman là thực hữu vì không phải là hư không,

Brahman là ý thức vì là nguồn gốc của mọi nhận biết,

Brahman là an lạc vì đó là hạnh phúc vĩnh hằng.

Mandukya Upanishad cho rằng con người chỉ có thể cảm nhận Brahman bằng trực giác tâm linh (Turiya).

"Turiya là bản chất của ý thức về tự ngã duy nhất,

nơi mà tất cả muôn vật trong thế giới đều trở về,

yên vui, thanh tịnh, không hai”.

Vui sống