Không rời vị trí, không bỏ trách nhiệm

Khó thật, nguy hiểm thật, nhưng không rời một ly, không rời một bước, giữ vững, liều mạng sống.

Không rời vị trí, không bỏ trách nhiệm


Ở tại vị trí.

Đứng vững,

tại sao rời bỏ vị trí chiến đấu?

Ai bỏ vị trí?

Thường là những người quá khôn ngoan trốn tránh, những lính đánh thuê, những nhà thương mãi chỉ kiếm lợi, những người nhát sợ, ngững người ích kỷ.

Khó thật, nguy hiểm thật, nhưng không rời một ly, không rời một bước, giữ vững, liều mạng sống.

Kẻ thù phải bước lên xác ta.

Mỗi người Kitô hữu là một chiến sĩ, một người đi tiền phong.

"Nầy, Thầy lên Gierusalem

và con người sẽ bị nộp" (Mt. 20, 18).

"Thầy chẳng uống chén đắng

Cha ban cho Thầy sao? (Gioan 18, 11)

"Để thế gian hiểu biết Cha yêu mến Thầy và Thầy yêu mến Cha,

chúng ta hãy đứng dậy và ra đi" (Gioan 14, 31)

Không phải giữ vị trí và kiếm cách yên thân, mặc cho người khác phải hoạn nạn, tan tác.

Xin Chúa cứu chúng con

khỏi sự khôn ngoan thế gian,

không có trong bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Vui sống