LỜI CẦU KHIÊM HẠ

Vào Thánh Điện, hai người cầu nguyện

Cùng bước vào diện kiến Thánh Nhan

Một người đứng thẳng hiên ngang

Người kia cúi mặt khóc than lỗi lầm

LỜI CẦU KHIÊM HẠ


"Người này, khi trở xuống mà về nhà thì

đã được nên công chính rồi”. (Lc 18, 14)

Vào Thánh Điện, hai người cầu nguyện

Cùng bước vào diện kiến Thánh Nhan

Một người đứng thẳng hiên ngang

Người kia cúi mặt khóc than lỗi lầm

Người biệt phái lầm bầm phách lối

Tạ ơn Ngài! Bao tội chúng sinh

Tham lam, bất chính, ngoại tình

Tôi không sa sẩy, hãm mình ăn chay

Ông liếc mắt chỉ tay khinh dể

Nhờm gớm người thu thuế đứng xa

Lời cầu sập bẫy quỉ ma

Bởi không tìm Chúa lộ ra kiếm mình

Người thu thuế vững tin vào Chúa

Cha nhân từ muôn thuở xót thương

Tấm thân day dứt đoạn trường

Lời cầu khiêm hạ tựa nương bóng Ngài

Trước nhan Chúa nào ai thánh thiện

Ai sống đời cầu nguyện khiêm cung

Mở lòng cho Đấng Vô Cùng

Người ban công chính bên trong tâm hồn

Lòng tan nát khiêm cung con nguyện

Xin Ý Cha thể hiện muôn nơi

Lòng Cha nhân hậu cao vời

Thương con tội lỗi suốt đời thành tâm.

Nt. Bích Ngọc

Vaodoi