Đức Gêsu và Người Kitô hữu

Người Kitô hữu phải là bản photocopy chính xác nhất của Đức Kitô.

So sánh ANH CẢ GIÊSU và NGƯỜI KI

 

So sánh ANH CẢ GIÊSU và NGƯỜI KITÔ HỮU

 

Người Kitô hữu phải là bản photocopy chính xác nhất của Đức Kitô.

Qua đó chúng tôi khám phá ra cái tôi đích thực của mình theo bản so sánh sau đây:

 

ANH CẢ GIÊSU

NGƯỜI KITÔ HỮU

 

1.     Hình ảnh Thiên Chúa

Cl 1:12 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,

 

St 1:27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

 

2.     

 

 2. Con Thiên Chúa

Lc 3:21 Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Mt 3:17 "Đây là Con yêu dấu của Ta,

Ta hài lòng về Người."

Ga 10:36"Tôi là Con Thiên Chúa"

Ga 1:13  Họ được sinh ra……do bởi Thiên Chúa.

1Ga 3:1  Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

1Ga 5:1 Kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.

 

3.     Con yêu dấu của Thiên Chúa

Mt 3:17 "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

1Ga 3:1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào

 

4.     Anh cả và đàn em

Ga 20:17 "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em,

Rm 8:29  Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc

Ga 20:17 "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em,

Rm 8:29  Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc

 

 

5.     Đầy Thần Khí Thiên Chúa

Lc 4:1   Đức Giê-su được đầy Thánh Thần,

Lc 4:14  Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê

Lc 4:18  Thần Khí Chúa ngự trên tôi

Rm 5:5 Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta

1Ga 3:24 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

 

6.     Thông phần bản tánh Thiên Chúa

Dt 1:3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa

2Pr 1:4 Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa

 

7.     Kết hợp nên Một với Chúa

Ga 10:38 Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."

Ga 17:21  Cha ở trong con con ở trong Cha

Ga 10:30  Tôi và Chúa Cha là một."

Ga 15:4 Chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta

Ga 17:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một như chúng ta là một

 

8.     Sống trong Chúa

Ga 14:10 Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.

 

Gl 2:20  Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.

2Cr 4:10  để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.

 

            Theo bảng so sánh trên, tôi cảm nhận rõ Căn Tánh Đích Thực của tôi y hệt như đức Kitô. Không còn phân biệt: Giêsu khác, tôi khác.

Tóm lại, cái tôi đích thực không phải là những cái tôi theo lối nhìn nhân loại, mà chính là theo lối nhìn tâm linh. Nhận ra cái tôi giả và cái tôi thật là một cuộc cách mạng tư tưởng triệt để, một cuộc thay đổi con người cũ thành con người mới, một cuộc thay đổi não trạng cũ với những quan niệm tiêu cực bằng cách mang lấy quan niệm mới, tích cực, mạnh mẽ của cái tôi đích thực.

 

Vui sống