Linh đạo giáo lý viên

Linh đạo giáo lý viên là sống thật tốt tương quan của mình với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với con người được biểu lộ qua những thái độ yêu mến Chúa Kitô,

Linh đạo giáo lý viên

Linh đạo giáo lý viên hệ tại việc sống những đòi hỏi của Tin mừng. Đó là :

- Yêu Chúa hết lòng (Lc 10, 27)
- Vâng lời người đại diện Chúa (Lc 10, 16)
- Mỗi ngày nên tốt hơn (1 Thess 4, 3)
- Làm tông đồ để cho mọi người biết Chúa và được cứu độ (1 Tim 2, 4)

Nói tóm lại, linh đạo giáo lý viên là sống thật tốt tương quan của mình với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với con người được biểu lộ qua những thái độ yêu mến Chúa Kitô, gắn bó với Giáo Hội và tìm cách thăng tiến đời sống con người.

Ở đây chúng ta không liệt kê hết những thái độ cần thiết của giáo lý viên, nhưng chỉ nhấn mạnh một số điểm đặc biệt cần thiết cho thời đại ngày nay. Một thời đại của những biến đổi không ngừng trong đời sống đức tin và trong những mối tương quan của con người.

Trong chương I, chúng ta đề cập đến mối tương quan của giáo lý viên với Thiên Chúa. Giáo lý viên là người cảm nghiệm sâu sa được tình yêu Thiên Chúa và luôn sống tình con thảo với Người. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể đem Chúa đến cho người khác.

Chương II nói đến bổn phận của giáo lý viên đối với Giáo Hội. Giáo lý viên là người được Giáo Hội sai đi làm việc cho Chúa. Do đó người được sai phải luôn gắn bó và làm theo ý của người sai mình.

Trong chương III, chúng ta nêu lên một số điều kiện phải có nơi giáo lý viên trong việc thăng tiến chính bản thân mình và mưu tìm hạnh phúc cho người khác, nhờ đó đời sống tâm linh thống nhất được với những hoạt động bên ngoài.

Vui sống