Của cải chân thật là gì

Của cải chân thật là gì ???

New Page 1


Của cải chân thật... cho tôi là gì??

 

Tamlinhvaodoi

 

 

Trích tin Mừng Luca 16 : 9 - 13

9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết :

hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè,

phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ;

ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính,

thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?

12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác,

thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy,

thì cười nhạo Đức Giê-su.

15 Người bảo họ : "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông,

bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

Trong đoạn trên có 2 ý tưởng cần  đào sâu hơn

Của cải của người khác

tức là tiền bạc của cải đến từ người khác: tiền lương, tiền thù lao tiền trúng số... hoặc của hồi môn, của gia bảo, di sản thừa kế...

Cũng tức là không phải của mình..

Tiền của bất chính

Tiền của bất chính ở đây không phải là Tiền của bất lương, trộm cắp, cướp giật...

Theo nghĩa Kinh Thánh, Của cải của người khác hay Tiền của bất chính  ở đây hoàn toàn thuộc về thế gian...nói mạnh mẽ hơn..thuộc về Satan...

Ghê gớm hơn nữa Của cải của người khác hay Tiền của bất chính có thể trở thành ông chủ sai khiến ta làm đủ mọi cách... thậm chí sử dụng mọi phương thế dù gian xảo hay tan ác... miễn sao chiếm được thật nhiều của cải, tiền bạc theo lòng tham không đáy của mình...

Thế là gì??? của cải chân thật là gì???

Theo Kinh Thánh, của cải chân thật  không phải là tiền liêm chính theo quy định của xã hội, luật pháp...

Của cải chân thật  là những gì không thể hư mất, không thể do chiếm đoạt mà có được...

Mà chính là do Thiên Chúa ban nhưng không, vô điều kiện...cho chúng ta ngay từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, chưa hề biết đí gì.!!!!!!!

Vậy   là gì ??? sao có vẻ bí hiểm vậy????

Phao-lô đã khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát về Tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa:

Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta,

nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5 ; 5)

Rõ ràng nhé, để bày tỏ Tình yêu của Ngài

Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta tiền bạc như núi, của cải dư đầy..

Chúng chỉ là những Tiền của bất chính  

Thiên Chúa đã ban Thánh Thần của Ngài cho ta..đây chính là Của cải chân thật  

Và cũng chính là của cải dành riêng  cho tôi.. để tôi từ nay

Nếu chúng ta sống nhờThần Khí,

thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. (Gl 5:25)  

Vấn đề còn lại là : Tôi có mở lòng để đón nhận Thánh Thần mà Chúa tuôn đổ vào lòng tôi hay không ??

Đó chính là Của cải chân thật - món quà tuyệt vời mà tôi coi thường bao lâu nay

Vui sống