CHÂN LÝ BỊ CƯỜI NHẠO

"Có cái gì là thật mà không bị ai cười nhạo không?”

CHÂN LÝ  BỊ CƯỜI NHẠO

 

Các đệ tử rất bức xúc khi thấy lời dạy của Thầy bị chế nhạo trên một tờ tạp chí địa phương.

Nhưng Thầy vẫn tỉnh bơ như không. 

Thầy nói: 

"Có cái gì là thật mà không bị ai cười nhạo không?”

Vui sống