Hiểu Biết Đích Thực

bạn cắt xén cái gì, bạn sẽ giết chết cái đó

Hiểu Biết Đích Thực

 

Thầy coi thường các ý nịêm, Thầy cho rằng các ý niệm đi ngược lại

sự-hiểu biết-phi-ý-niệm’.

Một nhà khoa học đến gặp Thầy để phản đối điều ấy. Ông cho quan điểm của Thầy không phù hợp với khoa học.

Thầy gắng giải thích rằng Thầy vẫn ái mộ khoa học. Nhưng Thầy nói:

"Sự hiểu biết của anh về vợ anh cần phải vượt quá sự hiểu biết có tính ý niệm của khoa học!”

Sau đó, nói chuyện với các đệ tử, Thầy càng dứt khoát hơn:

"Các ý niệm nhắm định nghĩa mọi sự.

Và định nghĩa là hủy diệt.

Các ý niệm chia cắt Thực Tại.

Và bạn cắt xén cái gì, bạn sẽ giết chết cái đó.”

"Như vậy các ý niệm hoàn toàn vô ích phải không? Thưa Thầy?”

"Không. Cắt xén một bông hồng, bạn sẽ có những thông tin có giá trị về mặt khoa học –

Nhưng không phải sự hiểu biết đích thực về bông hồng ấy.

Một học giả sẽ có nhiều thông tin

chứ không phải sự hiểu biết - về Thực tại.”

Vui sống