Ba trụ cột của Kitô giáo

Chúng ta chẳng quan tâm gì tới việc xác định xem tôi là ai trong mối tương quan với Thiên Chúa ngay trong lòng mình.

Ba trụ cột của Kitô giáo

Một cuộc bách hại đạo thánh dữ dội bùng nổ trên toàn đất nước và ba trụ cột của Kitô giáo : Thánh Kinh, Thờ Phượng và Bác Ái, diện kiến Thiên Chúa để bộc bạch nỗi lo lắng của họ rằng, nếu tôn giáo bị nghiền nát, cả ba không còn lý do gì nữa để tồn tại.

Chúa liền bảo, "Đừng lo, Ta dự định phái xuống trần gian một Đấng lớn hơn các ngươi”.

"Tên Đấng ấy là gì?”.

Chúa nói, "Biết mình”. "Đấng ấy sẽ làm những việc lớn lao hơn bất cứ vị nào trong các ngươi đã làm”.

Nhận định:

Chúng ta thường đề cao Thánh Kinh, Thờ Phượng và Bác Ái..

Trong khi đó, chúng ta chẳng quan tâm gì tới việc xác định xem tôi là ai trong mối tương quan với Thiên Chúa ngay trong lòng mình.

Vaodoi