Tôi vẫn chưa phải là NGÔN SỨ ĐÍCH THỰC

Dù khoảng cách ấy chỉ như mỏng như tơ nhưng tôi không thể nào vượt qua được.

New Page 1


 

Tamlinhvaodoi

 

 

 


Tin mừng Luca 1 :76  khi được cá nhân hóa:

Tôi sẽ mang tước hiệu

ngôn sứ của Đấng Tối Cao.

Theo Gioan Thánh Giá,

Trước hết, từ Ngôn sứ trong tiếng Hipri tổng hợp 2 từ:

Ro’eh : người nhin thấy = cảm nghiệm Thiên Chúa sống động.

Nabhi : người công bố qua lời nói và cuộc sống.

Cảm nghiệm Thiên Chúa là:

Bước vào mối tương quan mật thiết với Chúa

Cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài trong lòng mình.

Tập sống hiệp thông với Chúa thường xuyên

Từ đó, phát xuất sứ mạngcủa ngôn sứ:

Sứ điệp đầu tiên của vị ngôn sứ là kinh nghiệm riêng tư của mình về Thiên Chúa.

Kinh nghiệm này làm ông thành Ngôn Sứ Đích Thực.

Rồi chúng ta  có lời nói, lời chứng

để minh chứng kinh nghiệm riêng tư của ông về Thiên Chúa.

Chúng tôi thì sao nhỉ?

Khi chia sẻ, chúng tôi thường trích dẫn Kinh Thánh như một vị học giả… câu này nằm trong sách nào, chương nào, câu nào…làu như cháo…

Và kèm theo những câu chuyện minh họa của thiên hạ chứ không phải của mình.

Rõ ràng Tôi KHÔNG PHẢI LÀ  ngôn sứ của Đấng Tối Cao.

 

Xin lưu ý:Tiêu chuẩn để nhận ra một ngôn sứ đích thực chính là:

Bước vào mối tương quan mật thiết với Chúa..

Nếu tôi thực hiện những việc đạo đức xem lễ, rước lễ, đọc kinh , nguyện gẫm…

Nhưng chưa nếm trải hương vị ngọt ngào từ mối tương quan mật thiết này..

Thì tôi chỉ có thể là vị đạo đức đáng kính đối với nhiều người…

Nhưng e rằng Tôi vẫn chưa phải là NGÔN SỨ ĐÍCH THỰC.

 

Lý do: giữa tôi và Chúa vẫn có một khoảng cách

Dù khoảng cách ấy chỉ như mỏng như tơ nhưng tôi không thể nào vượt qua được.

Tôi vẫn thấy mình nhỏ nhoi

Tôi vẫn phải phục bái tôn thờ… trước Đấng Ngàn Trùng Thánh Đức…

Tôi vẫn phải lấy đức tin bù lại ...nếu giác quan không cảm thấy gì…

Chắc chắn Tôi vẫn chưa phải là NGÔN SỨ ĐÍCH THỰC.

Vui sống