Chúng ta là thửa đất

Chúng ta là thửa đất

Chúng ta là thừa đất,nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống Lời Người và tình yêu của Người.

Tôi là ai mà dám ngăn cản

Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta thì tôi là ai mà dám ngăn cản.”

1  2  3  4  5